Mod Web

蝶龍之亂-下闋

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第01集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第02集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第03集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第04集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第05集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第06集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第07集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第08集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第09集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第10集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第11集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第12集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂-下闋 第13集(完)

蝶龍之亂

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂 第01集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂 第02集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂 第03集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂 第04集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂 第05集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂 第06集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂 第07集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂 第08集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂 第09集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂 第10集(完)

刀說異數

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第01集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第02集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第03集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第04集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第05集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第06集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第07集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第08集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第09集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第10集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第11集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第12集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第13集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第14集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第15集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第16集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第17集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第18集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第19集

霹靂英雄戰紀之刀說異數 第20集(完)

素還真

素還真 第01集(完)

玄象裂變

霹靂兵烽決之玄象裂變 第01集

霹靂兵烽決之玄象裂變 第02集

霹靂兵烽決之玄象裂變 第03集

霹靂兵烽決之玄象裂變 第04集

霹靂兵烽決之玄象裂變 第05集

霹靂兵烽決之玄象裂變 第06集

霹靂兵烽決之玄象裂變 第07集

霹靂兵烽決之玄象裂變 第08集

霹靂兵烽決之玄象裂變 第09集

霹靂兵烽決之玄象裂變 第10集

霹靂兵烽決之玄象裂變 第11集

霹靂兵烽決之玄象裂變 第12集

戰魔策

霹靂戰魔策 第01集

霹靂戰魔策 第02集

霹靂戰魔策 第03集

霹靂戰魔策 第04集

霹靂戰魔策 第05集

霹靂戰魔策 第06集

霹靂戰魔策 第07集

霹靂戰魔策 第08集

霹靂戰魔策 第09集

霹靂戰魔策 第10集

霹靂戰魔策 第11集

霹靂戰魔策 第12集

霹靂戰魔策 第13集

霹靂戰魔策 第14集

霹靂戰魔策 第15集

霹靂戰魔策 第16集

霹靂戰魔策 第17集

霹靂戰魔策 第18集

霹靂戰魔策 第19集

霹靂戰魔策 第20集

霹靂戰魔策 第21集

霹靂戰魔策 第22集

霹靂戰魔策 第23集

霹靂戰魔策 第24集

霹靂戰魔策 第25集

霹靂戰魔策 第26集

霹靂戰魔策 第27集

霹靂戰魔策 第28集

霹靂戰魔策 第29集

霹靂戰魔策 第30集

霹靂系列

全13集

霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂_下闋

全13集

東離劍遊紀_S3(台語版)

全13集

東離劍遊紀_S3

全13集

東離劍遊紀_S2(台語版)

全13集

東離劍遊紀_S2

全13集

東離劍遊紀_S1(台語版)

全13集

東離劍遊紀_S1

全2集

生死一劍

碧血玄黃

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第42集(完)

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第41集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第40集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第39集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第38集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第37集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第36集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第35集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第34集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第33集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第32集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第31集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第30集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第29集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第28集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第27集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第26集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第25集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第24集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第23集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第22集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第21集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第20集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第19集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第18集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第17集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第16集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第15集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第14集

霹靂兵烽決之碧血玄黃 第13集

朝靈闕

霹靂朝靈闕 第00集

霹靂朝靈闕 第30集(完)

霹靂朝靈闕 第29集

霹靂朝靈闕 第28集

霹靂朝靈闕 第27集

霹靂朝靈闕 第26集

霹靂朝靈闕 第25集

霹靂朝靈闕 第24集

霹靂朝靈闕 第23集

霹靂朝靈闕 第22集

霹靂朝靈闕 第21集

霹靂朝靈闕 第20集

霹靂朝靈闕 第19集

霹靂朝靈闕 第18集

霹靂朝靈闕 第17集

霹靂朝靈闕 第16集

霹靂朝靈闕 第15集

霹靂朝靈闕 第14集

霹靂朝靈闕 第13集

霹靂朝靈闕 第12集

霹靂朝靈闕 第11集

霹靂朝靈闕 第10集

霹靂朝靈闕 第09集

霹靂朝靈闕 第08集

霹靂朝靈闕 第07集

霹靂朝靈闕 第06集

霹靂朝靈闕 第05集

霹靂朝靈闕 第04集

霹靂朝靈闕 第03集

霹靂朝靈闕 第02集

兵烽決

霹靂兵烽決 第00集(預覽)

霹靂兵烽決 第01集

霹靂兵烽決 第02集

霹靂兵烽決 第03集

霹靂兵烽決 第04集

霹靂兵烽決 第05集

霹靂兵烽決 第06集

霹靂兵烽決 第07集

霹靂兵烽決 第08集

霹靂兵烽決 第09集

霹靂兵烽決 第10集

霹靂兵烽決 第11集

霹靂兵烽決 第12集

霹靂兵烽決 第13集

霹靂兵烽決 第14集

霹靂兵烽決 第15集

霹靂兵烽決 第16集

霹靂兵烽決 第17集

霹靂兵烽決 第18集

霹靂兵烽決 第19集

霹靂兵烽決 第20集

霹靂兵烽決 第21集

霹靂兵烽決 第22集

霹靂兵烽決 第23集

霹靂兵烽決 第24集

霹靂兵烽決 第25集

霹靂兵烽決 第26集

霹靂兵烽決 第27集

霹靂兵烽決 第28集

霹靂兵烽決 第29集

霹靂天越

霹靂天越 第01集

霹靂天越 第02集

霹靂天越 第03集

霹靂天越 第04集

霹靂天越 第05集

霹靂天越 第06集

霹靂天越 第07集

霹靂天越 第08集

霹靂天越 第09集

霹靂天越 第10集

霹靂天越 第11集

霹靂天越 第12集

霹靂天越 第13集

霹靂天越 第14集

霹靂天越 第15集

霹靂天越 第16集

霹靂天越 第17集

霹靂天越 第18集

霹靂天越 第19集

霹靂天越 第20集

霹靂天越 第21集

霹靂天越 第22集

霹靂天越 第23集

霹靂天越 第24集

霹靂天越 第25集

霹靂天越 第26集

霹靂天越 第27集

霹靂天越 第28集

霹靂天越 第29集

霹靂天越 第30集

霹靂俠峰

霹靂俠峰 第01集

霹靂俠峰 第02集

霹靂俠峰 第03集

霹靂俠峰 第04集

霹靂俠峰 第05集

霹靂俠峰 第06集

霹靂俠峰 第07集

霹靂俠峰 第08集

霹靂俠峰 第09集

霹靂俠峰 第10集

霹靂俠峰 第11集

霹靂俠峰 第12集

霹靂俠峰 第13集

霹靂俠峰 第14集

霹靂俠峰 第15集

霹靂俠峰 第16集

霹靂俠峰 第17集

霹靂俠峰 第18集

霹靂俠峰 第19集

霹靂俠峰 第20集

霹靂俠峰 第21集

霹靂俠峰 第22集

霹靂俠峰 第23集

霹靂俠峰 第24集

霹靂俠峰 第25集

霹靂俠峰 第26集

霹靂俠峰 第27集

霹靂俠峰 第28集

霹靂俠峰 第29集

霹靂俠峰 第30集

東離劍遊紀S3(台語版)

東離劍遊紀S3(台語版) 第13話(完)

東離劍遊紀S3(台語版) 第12話

東離劍遊紀S3(台語版) 第11話

東離劍遊紀S3(台語版) 第10話

東離劍遊紀S3(台語版) 第09話

東離劍遊紀S3(台語版) 第08話

東離劍遊紀S3(台語版) 第07話

東離劍遊紀S3(台語版) 第06話

東離劍遊紀S3(台語版) 第05話

東離劍遊紀S3(台語版) 第04話

東離劍遊紀S3(台語版) 第03話

東離劍遊紀S3(台語版) 第02話

東離劍遊紀S3(台語版) 第01話

東離劍遊紀S2(台語版)

東離劍遊紀S2(台語版) 第01話

東離劍遊紀S2(台語版) 第02話

東離劍遊紀S2(台語版) 第03話

東離劍遊紀S2(台語版) 第04話

東離劍遊紀S2(台語版) 第05話

東離劍遊紀S2(台語版) 第06話

東離劍遊紀S2(台語版) 第07話

東離劍遊紀S2(台語版) 第08話

東離劍遊紀S2(台語版) 第09話

東離劍遊紀S2(台語版) 第10話

東離劍遊紀S2(台語版) 第11話

東離劍遊紀S2(台語版) 第12話

東離劍遊紀S2(台語版) 第13話(完)

東離劍遊紀S1(台語版)

東離劍遊紀S1(台語版) 第01話

東離劍遊紀S1(台語版) 第02話

東離劍遊紀S1(台語版) 第03話

東離劍遊紀S1(台語版) 第04話

東離劍遊紀S1(台語版) 第05話

東離劍遊紀S1(台語版) 第06話

東離劍遊紀S1(台語版) 第07話

東離劍遊紀S1(台語版) 第08話

東離劍遊紀S1(台語版) 第09話

東離劍遊紀S1(台語版) 第10話

東離劍遊紀S1(台語版) 第11話

東離劍遊紀S1(台語版) 第12話

東離劍遊紀S1(台語版) 第13話(完)

東離劍遊紀S3

東離劍遊紀S3 第13話(完)

東離劍遊紀S3 第12話

東離劍遊紀S3 第11話

東離劍遊紀S3 第10話

東離劍遊紀S3 第09話

東離劍遊紀S3 第08話

東離劍遊紀S3 第07話

東離劍遊紀S3 第06話

東離劍遊紀S3 第05話

東離劍遊紀S3 第04話

東離劍遊紀S3 第03話

東離劍遊紀S3 第02話

東離劍遊紀S3 第01話

東離劍遊紀S2

東離劍遊紀S2 第01話

東離劍遊紀S2 第02話

東離劍遊紀S2 第03話

東離劍遊紀S2 第04話

東離劍遊紀S2 第05話

東離劍遊紀S2 第06話

東離劍遊紀S2 第07話

東離劍遊紀S2 第08話

東離劍遊紀S2 第09話

東離劍遊紀S2 第10話

東離劍遊紀S2 第11話

東離劍遊紀S2 第12話

東離劍遊紀S2 第13話(完)

東離劍遊紀S1

東離劍遊紀S1 第01話

東離劍遊紀S1 第02話

東離劍遊紀S1 第03話

東離劍遊紀S1 第04話

東離劍遊紀S1 第05話

東離劍遊紀S1 第06話

東離劍遊紀S1 第07話

東離劍遊紀S1 第08話

東離劍遊紀S1 第09話

東離劍遊紀S1 第10話

東離劍遊紀S1 第11話

東離劍遊紀S1 第12話

東離劍遊紀S1 第13話(完)

生死一劍.

生死一劍 第01集(殺無生篇)

生死一劍 第02集(殤不患篇)(完)

仙魔鏖鋒

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第01集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第02集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第03集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第04集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第05集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第06集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第07集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第08集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第09集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第10集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第11集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第12集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第13集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第14集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第15集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第16集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第17集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第18集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第19集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第20集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第21集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第22集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第23集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第24集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第25集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第26集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第27集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第28集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第29集

霹靂天命之仙魔鏖鋒 第30集

古原爭霸

霹靂狼煙之古原爭霸 第01集

霹靂狼煙之古原爭霸 第02集

霹靂狼煙之古原爭霸 第03集

霹靂狼煙之古原爭霸 第04集

霹靂狼煙之古原爭霸 第05集

霹靂狼煙之古原爭霸 第06集

霹靂狼煙之古原爭霸 第07集

霹靂狼煙之古原爭霸 第08集

霹靂狼煙之古原爭霸 第09集

霹靂狼煙之古原爭霸 第10集

霹靂狼煙之古原爭霸 第11集

霹靂狼煙之古原爭霸 第12集

霹靂狼煙之古原爭霸 第13集

霹靂狼煙之古原爭霸 第14集

霹靂狼煙之古原爭霸 第15集

霹靂狼煙之古原爭霸 第16集

霹靂狼煙之古原爭霸 第17集

霹靂狼煙之古原爭霸 第18集

霹靂狼煙之古原爭霸 第19集

霹靂狼煙之古原爭霸 第20集

霹靂狼煙之古原爭霸 第21集

霹靂狼煙之古原爭霸 第22集

霹靂狼煙之古原爭霸 第23集

霹靂狼煙之古原爭霸 第24集

霹靂狼煙之古原爭霸 第25集

霹靂狼煙之古原爭霸 第26集

霹靂狼煙之古原爭霸 第27集

霹靂狼煙之古原爭霸 第28集

霹靂狼煙之古原爭霸 第29集

霹靂狼煙之古原爭霸 第30集

万堺塵濤

霹靂狼煙之万堺塵濤 第01集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第02集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第03集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第04集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第05集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第06集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第07集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第08集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第09集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第10集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第11集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第12集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第13集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第14集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第15集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第16集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第17集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第18集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第19集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第20集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第21集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第22集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第23集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第24集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第25集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第26集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第27集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第28集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第29集

霹靂狼煙之万堺塵濤 第30集

九輪燎原

霹靂狼煙之九輪燎原 第01集

霹靂狼煙之九輪燎原 第02集

霹靂狼煙之九輪燎原 第03集

霹靂狼煙之九輪燎原 第04集

霹靂狼煙之九輪燎原 第05集

霹靂狼煙之九輪燎原 第06集

霹靂狼煙之九輪燎原 第07集

霹靂狼煙之九輪燎原 第08集

霹靂狼煙之九輪燎原 第09集

霹靂狼煙之九輪燎原 第10集

霹靂狼煙之九輪燎原 第11集

霹靂狼煙之九輪燎原 第12集

霹靂狼煙之九輪燎原 第13集

霹靂狼煙之九輪燎原 第14集

霹靂狼煙之九輪燎原 第15集

霹靂狼煙之九輪燎原 第16集(完)

九輪異譜

霹靂謎城之九輪異譜 第32集(完)

霹靂謎城之九輪異譜 第31集

霹靂謎城之九輪異譜 第30集

霹靂謎城之九輪異譜 第29集

霹靂謎城之九輪異譜 第28集

霹靂謎城之九輪異譜 第27集

霹靂謎城之九輪異譜 第26集

霹靂謎城之九輪異譜 第25集

霹靂謎城之九輪異譜 第24集

霹靂謎城之九輪異譜 第23集

霹靂謎城之九輪異譜 第22集

霹靂謎城之九輪異譜 第21集

霹靂謎城之九輪異譜 第20集

霹靂謎城之九輪異譜 第19集

霹靂謎城之九輪異譜 第18集

霹靂謎城之九輪異譜 第17集

霹靂謎城之九輪異譜 第16集

霹靂謎城之九輪異譜 第15集

霹靂謎城之九輪異譜 第14集

霹靂謎城之九輪異譜 第13集

霹靂謎城之九輪異譜 第12集

霹靂謎城之九輪異譜 第11集

霹靂謎城之九輪異譜 第10集

霹靂謎城之九輪異譜 第09集

霹靂謎城之九輪異譜 第08集

霹靂謎城之九輪異譜 第07集

霹靂謎城之九輪異譜 第06集

霹靂謎城之九輪異譜 第05集

霹靂謎城之九輪異譜 第04集

霹靂謎城之九輪異譜 第03集